Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PL  +48 608 502 289 UK  +44 7783 598 501
Biuro PL   +48 67 345 01 90              

 

Przewóz osób

Polska - Anglia, Anglia - Polska

 

 

Przewóz paczek, przeprowadzki

na trasie

POLSKA - ANGLIA
ANGLIA - POLSKA

Transport lawetą aut

z UK do PL

Z PL do UK

Regulamin - przewóz paczek

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK PRZEZ FIRMĘ AVANGARDABUSY

§1

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady wykonywania przez firmę AVANGARDABUSY usług w zakresie odbioru, przewozu i dostarczania przesyłek na rzecz swoich klientów.


§2

Słowa użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Przesyłka – m.in. paczki, pakunki, koperty, pojemniki, worki przyjmowane, rowery, samochody i inne przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego.
 • List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy.
 • Nadawca - podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy.
 • Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.
 • Zleceniodawca - podmiot który zleca firmie AVANGARDABUSY wykonanie usługi transportowej; Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
 • Zleceniobiorca – firma wykonująca usługę transportową.
 • Płatnik – płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.


§3

Firma AVANGARDABUSY wykonuje usługę transportową, jaką jest doręczanie/odbieranie paczek samodzielnie lub przy pomocy przewoźników trzecich, firm zewnętrznych z którymi firma ma podpisana stosowną umowę handlową. Za działania przewoźników trzecich Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za działania własne.

§4


1.Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie firmy www.avangardabusy.pl oraz zatwierdzeniu przez pracownika firmy AVANGARDABUSY, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.

2. Zleceniodawca zgłaszając odbiór przesyłki potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu.
3. Czas dostawy przesyłki wynosi do 4-6 dni roboczych.
4.W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.
5. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz firmy AVANGADABUSY przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
6. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.

§5


1. Nadawca jest zobowiązany oddać firmie AVANGARDABUSY przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest zobowiązany oddać firmie AVANGARDABUSY w opakowaniu, które powinno między innymi:

 • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
 • być odpowiednio wytrzymałe;
 • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
 • być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. "góra/dół" lub "uwaga szkło". W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki


3. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.

§6

1. Każda przesyłka powinna być opatrzona w dane Odbiorcy:
a)    imię i nazwisko
b)    ulicę i numer domu
c)    kod pocztowy
d)    miejscowość
e)    telefon kontaktowy


§7


1. Z przewozu wykluczone sa przesyłki zawierające:

 • artykuły akcyzowe (alkohol, papierosy, tytoń, itp.)
 • leki, substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.
 • artykuły szybko psujące się lub inne artykuły wymagające specjalnych warunków przewozu
 • rośliny żywe i zwierzęta
 • zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce
 • dzieła sztuki, antyki
 • kamienie i metale szlachetne
 • gotówka, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty itp.
 • materiały, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają przewóz przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych
 • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub  radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję
 • artykuły podejrzane i niewiadomego pochodzenia (np. z kradzieży).
 • inne materiały, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa


2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień AVANGARDABUSY może:

 • odesłać na koszt Nadawcy rzeczy wyłączone z przewozu
 • nałożyć na Nadawcę lub Odbiorcę karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej AVANGARDABUSY z tytułu wykonania usługi
 • skonfiskować niedozwolone przedmioty.


3. AVANGARDABUSY może odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny oraz w przypadku:

 • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
 • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym. nie nadają się do przewozu;
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe
 • lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
 • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca lub Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub
 • czasowo wyłączonym z obsługi.


4.Firma zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki.

§8


1.    Opłatę za usługę transportową uiszcza się w formie gotówki lub przelewu.
2.    Wysokość opłat reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej www.avangardabusy.pl
3.    Opłata pobierana jest od każdej pojedynczej przesyłki.


§9


1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel AVANGARDABUSY obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę ) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.

2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko AVANGARDABUSY

3. AVANGARDABUSY ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Odbiorcy. Szkło, materiały kruche lub artykuły wymagające specjalnych warunkow przewozu przewożone są na wyłączną odpowiedzialność Nadawcy. 

4. AVANGARDABUSY ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.

5. Odpowiedzialność AVANGARDABUSY nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.

6. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki AVANGARDABUSY ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności 500 pln.

§10


1.Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z uszkodzeniem, bądź zaginięciem przesyłki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego zapakowania i zabezpieczenia przesyłki.

2. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
b) kopię listu przewozowego i numer przesyłki;
c) kwotę roszczenia;
d) podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem

4. Po rozpatrzeniu reklamacji, AVANGARDABUSY  powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

5. Reklamacje zgłoszone po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.


§11


Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku postanowienia Regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.

Akceptujemy płatności pay pal