Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
PL  +48 608 502 289 UK  +44 7783 598 501
Biuro PL   +48 67 345 01 90              

 

Przewóz osób

Polska - Anglia, Anglia - Polska

 

 

Przewóz paczek, przeprowadzki

na trasie

POLSKA - ANGLIA
ANGLIA - POLSKA

Transport lawetą aut

z UK do PL

Z PL do UK

Regulamin

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK PRZEZ FIRMĘ AVANGARDABUSY

§1

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady wykonywania przez firmę AVANGARDABUSY usług w zakresie odbioru, przewozu i dostarczania przesyłek na rzecz swoich klientów.


§2

Słowa użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Przesyłka – m.in. paczki, pakunki, koperty, pojemniki, worki przyjmowane, rowery, samochody i inne przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego.
 • List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy.
 • Nadawca - podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy.
 • Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.
 • Zleceniodawca - podmiot który zleca firmie AVANGARDABUSY wykonanie usługi transportowej; Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
 • Zleceniobiorca – firma wykonująca usługę transportową.
 • Płatnik – płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.


§3

Firma AVANGARDABUSY wykonuje usługę transportową, jaką jest doręczanie/odbieranie paczek samodzielnie lub przy pomocy przewoźników trzecich, firm zewnętrznych z którymi firma ma podpisana stosowną umowę handlową. Za działania przewoźników trzecich Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy jak za działania własne.

§4


1.Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie firmy www.avangardabusy.pl oraz zatwierdzeniu przez pracownika firmy AVANGARDABUSY, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.

2. Zleceniodawca zgłaszając odbiór przesyłki potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu.
3. Czas dostawy przesyłki wynosi do 4-6 dni roboczych.
4.W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.
5. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz firmy AVANGADABUSY przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
6. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.

§5


1. Nadawca jest zobowiązany oddać firmie AVANGARDABUSY przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest zobowiązany oddać firmie AVANGARDABUSY w opakowaniu, które powinno między innymi:

 • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
 • być odpowiednio wytrzymałe;
 • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
 • być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. "góra/dół" lub "uwaga szkło". W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki


3. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.

§6

1. Każda przesyłka powinna być opatrzona w dane Odbiorcy:
a)    imię i nazwisko
b)    ulicę i numer domu
c)    kod pocztowy
d)    miejscowość
e)    telefon kontaktowy


§7


1. Z przewozu wykluczone są przesyłki zawierające:

 • artykuły akcyzowe (alkohol, papierosy, tytoń, itp.).
 • leki, substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.
 • artykuły szybko psujące się lub inne artykuły wymagające specjalnych warunków przewozu
 • rośliny żywe i zwierzęta
 • zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce
 • dzieła sztuki, antyki
 • kamienie i metale szlachetne
 • gotówka, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty itp.
 • materiały, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają przewóz przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych
 • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub  radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję
 • artykuły podejrzane i niewiadomego pochodzenia (np. z kradzieży).
 • inne materiały, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa


2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień AVANGARDABUSY może:

 • odesłać na koszt Nadawcy rzeczy wyłączone z przewozu
 • nałożyć na Nadawcę lub Odbiorcę karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej AVANGARDABUSY z tytułu wykonania usługi
 • skonfiskować niedozwolone przedmioty.


3. AVANGARDABUSY może odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny oraz w przypadku:

 • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
 • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym. nie nadają się do przewozu;
 • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe
 • lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
 • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca lub Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub
 • czasowo wyłączonym z obsługi.


4.Firma zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki.

§8


1.    Opłatę za usługę transportową uiszcza się w formie gotówki lub przelewu.
2.    Wysokość opłat reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej www.avangardabusy.pl
3.    Opłata pobierana jest od każdej pojedynczej przesyłki.


§9


1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel AVANGARDABUSY obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę ) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.

2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko AVANGARDABUSY

3. AVANGARDABUSY ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Odbiorcy.

4. AVANGARDABUSY ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.

5. Odpowiedzialność AVANGARDABUSY nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.

6. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki AVANGARDABUSY ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności 500 pln.

§10


1.Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z uszkodzeniem, bądź zaginięciem przesyłki. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego zapakowania i zabezpieczenia przesyłki.

2. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji

3. zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
b) kopię listu przewozowego i numer przesyłki;
c) kwotę roszczenia;
d) podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem

4. Po rozpatrzeniu reklamacji, AVANGARDABUSY  powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

5. Reklamacje zgłoszone po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.


§11


Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku postanowienia Regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.

 

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB PRZEZ FIRMĘ AVANGARDABUSY§1


 Niniejszy regulamin określa zasady, warunki przewozu osób przez firmę AVANGARDABUSY.


§2

Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

 • Przewoźnik - firma wykonująca usługę transportową
 • Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu
 • Bagaż - rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;
 • Bilet - dokument upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
 • Cennik - aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach bagażowych.


§3

Osoba wyrażająca chęć przejazdu, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie www.avangardabusy.pl  (za potwierdzeniem pracowników AVANGARDABUSY), jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.


§4


1. Przewoźnik jest zobowiązany do:
a) zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;
b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
c) zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy;

2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.

4.  W razie konieczności przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.

5.  Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
a) nie przestrzega warunków umowy przewozu;
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);
c) znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
d) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
f) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.

6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub która nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.

§5


1. Pasażer jest zobowiązany do:
a) posiadania ważnego biletu, dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
b) oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez przewoźnika w dniu wyjazdu
c) złożenia bagażu do luków bagażowych po wniesieniu opłaty za bagaż dodatkowy;
d) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
e) okazywania, na wezwanie uprawnianych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
f) podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;

2. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów.

3. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.

4. Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.

5. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

6. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.

7. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.


§6


1. Klient uprawniony jest do przewozu dwóch sztuk bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 60 kg.

2. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką z podanym nazwiskiem i adresem.

3. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.

4. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.

5. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

6. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż.

7. Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez załogę pojazdu w wysokości określonej w cenniku.

§7


Opłata za przejazd dokonywana jest w formie gotówki bądź przelewu na konto firmy, w wysokości określonej w cenniku firmy.

§81.Osoba zamawiająca przejazd ma prawo do zmiany terminu, rezygnacji najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym wyjazdem.

2. Zmiany bądź rezygnacje dokonywane w późniejszym terminie związane są z koniecznością zapłaty równowartości biletu.

Akceptujemy płatności pay pal